درمان اختلالات روانپزشکی کودک و نوجوان

آگوست 4, 2019

اختلال رشدی فراگیر اوتیسم Autism Spectrum Disorder (ASD)

مهمترین اختلال رشد در کودکان مربوط به بیماری اوتیسم می شود. در این بیماری کودک توانایی پاسخ دهی به دیگران را در 30 ماه اول زندگی […]
آگوست 4, 2019

اختلال یاد گیری خاص Specific Learning Disorder

این اختلال می تواند یکی از مهارت های عادی فرد را در بر بگیرد. مانند اختلال در یادگیری خواندن، نوشتن. اختلال یادگیری خاص اغلب با ADHD […]
آگوست 4, 2019

اختلال لکنت زبان

اختلال آشکار در ریتم گفتار کودکان را لکنت زبان می گویند. در برخی از کودکان مکث روی برخی از حروف و واژگان وجود دارد که بسیار […]
آگوست 4, 2019

اختلالات تیک Tic Disorders

تیک ها به عنوان حرکات ناگهانی، سریع ،تکراری ،کلیشه ای یا صوت های نا ملموس تعریف می شوند. تیک اگرچه به عنوان غیر ارادی انجام می […]
02122260067