چهارشنبه 5 تير 1398
تلفن کلینیک میرداماد:22260067-22260068-22260069
تلفن کلینیک تجریش:22725506-22725507-22725516-22725466

اختلال یادگیری در کودکان | دکتر فرامرز ذاکری متخصص و روانپزشک کودک و نوجوان

اختلال یادگیری در کودکان | دکتر فرامرز ذاکری متخصص و روانپزشک کودک و نوجوان
تاريخ:چهارم مرداد 1396 ساعت 13:08   |   کد : 40

 

 

اختلال یادگیری

اختلال یادگیری چیست؟

 اختلال یادگیری به وسیله روانپزشکان به  عنوان یک اختلال عصب زیست شناختی و اختلال پردازش زبان تشخیص داده شده که به وسیله عملکرد مغز به وجود آمده است. یکی از پیامدهای ناکارآمدی مغز شیوهای که افراد مبتلا به اختلال یادگیری اطلاعات را کسب کرده و پردازش میکنند که از عملکرد عادی و قابل انتظار برای کودک یا بزرگسالی که میتواند بدون مشکل جدی یاد بگیرد، متفاوت است. یک اختلال یادگیری ممکن است از لحاظ علمی در حوزههای شناسایی کلمه، ادراک خواندن، یا حساب کردن، استدلال کردن، هجی کردن و کلمه بندی نوشتن به وجود آید. یک اختلال یادگیری غالبا وابسته به عملکرد غیرعادی مغز به علاوه در حوزه گفتار است. به علاوه ممکن است تاثیر نامطلوبی بر ارتباطات اجتماعی بگذارد زیرا که ضعف فرایند شناختی فرد باعث میشود که او در فکر کردن و یارفتار دچار اشتباه ویا دچار کج فهمی رفتار دیگران گردد اختلالات یادگیری ممکن است با حالتهای مختلف ) ADHDاختلال بیش فعالی همراه به نقص توجه(، اختلالات رفتاری، ناتواناییهای یا حسی یا دیگر شرایط کلینیکی عصبشناختی هم زیستی داشته که شامل بیماریهای سلولهای داسی شکل، دیابتها، کموزنی در هنگام تولد، جراحی قلبی نئوناتال، سرطان خونی، تورم لنفاوی حاد . با وجود این به علت ضعف عملکرد و یا مشکلات اجتماعی، مبتلا بودن به اختلال یادگیری باعث افسردگی واضطراب میشود. اما این اختلال نه یک اختلال یادگیری است و نه به وسیله ی یک اختلال هیجانی به وجود میآید.اختلال هیجانی به وجود میآید

علایم

. خصوصیات و ویژگیها : دانش آموزانی که اختلال در خواندن دارند بعضی از ویژگیهای زیر را از خود نشان می دهند : - ناتوانی در یادگیری و یادآوری کلماتی که دیده اند. - آینه نویسی دارند یعنی بعضی حروف کلمات را برعکس از آخر به اول می نویسند. مث ً لا کلمه )سارا( را )راسا( می نویسند. - در هجی کردن کلمات مشکل دارند. - اشکال در سازماندهی مواد و مطالب نوشتاری - اشکال در یافتن کلمات صحیح برای برقراری ارتباط گفتاری یا نوشتاری - قاطی کردن حروف کلمات، معکوس خواندن حروف و کلمات. - ضعف توانایی در خواندن کلمات، ضعف در حافظه دیداری جهت ارتباط علائم زیانی - اشکال در تخیل و تجسم کلمات، اشکال در ذخیره سازی و بازیابی اسامی حروف نوشته شده. - از خواندن لذت نمی برند. - اشکا لات در نوشتن دیکته، اشکال در اعمال آن ن وق ا ا ا ا- اشکا لات در نوشتن دیکته، اشکال در اعمال یا آنچه نسبت به موقعیت های اجتماعی یادگیری خوانده شده است. - خط ناخوانا، پریشانی در استفاده از حروف و جا جایگزینی حروف همخوان مانند همپازی به همبازی . - نسنجیدگی و بیقراری در استفاده از دست. علت اختلال یادگیری - عدم آمادگی برای خواندن، عقب ماندگی عمومی رشد گفتار و اشکالات گفتاری - معلولیت های جسمانی مانند اشکالات دیداری و شنیداری، محدودیت واژه ها - نیروی زیستن ناکافی، معلولیت های فرهنگی و اجتماعی - عوامل شخصیتی ) اشکالات عاطفی و سازگاری(، عوامل اجتماعی، عوامل محیطی - یا عدم توجه به مدرسه و تغییر مکرر مدرسه آموزگار، شرایط نامساعد خانه - روش های آموزشی ناقص و تشکیلات ناقص مدرسه، محتوای ناکافی متن خواندنی که حاوی ارزش باشد. - اشکال در درک موقعیت فضایی، عدم برتری جانبی، اختلال در قدرت حرکت - تشخیص ضعفیف بین تصاویر مشابه اگر چه بچه ها به طور طبیعی و به طور نرمال می شنوند، اما درن و ر ر چ چ طور طبیعی و به طور نرمال می شنوند، اما در نهایت، در ادراک کلمات یا حروف، برای این که آن ها را به نظم، ترتیب و قانون صحیح دربیاورند، با دشواری کامل مواجه هستند. )ب( را با )پ( چنان قاطی و اشتباه می کنند که کلمات مشابه ساخته شده از حروف های ب و پ شنیداری و بینایی، حتی از نظر دستور آموزشی و پرورشی، کام ً لا در هم و پر اشتباه خواهد شد. هجی کردن به اشتباه صورت می گیرند و حروف یک کلمه را پس و پیش مشاهده می کنند. اگر چه این دانش آموزان هوش متوسط، هوش نرمال یا هوش فرا دارند، ولی در صورت توجه نکردن به قابلیت های خلاقانه و هنرمندانه ی این بچه ها، آن ها را در مسیر ناتوانی ، نا امیدی و کسب نکردن موفقیت و گنگی در یادگیری های دیگر قرار می دهیم و مشکلات رفتاری و هیجانی غیر واقعی را به عنوان مجموعه ای از اختلالات برای این بچه ها تحفه آور می شویم. انواع اختلالات خواندن : اول گروهی که اختلال خواندن آوایی دارند. این افراد مجموعه لغات نسبتًا زیاد و قابل توجهی را در ها ذهن شان ذخیره کرده اند اما هجی کردن آن ا گ اف ا کها ذهن شان ذخیره کرده اند اما هجی کردن آن ضعیف است. گروه دوم افرادی هستند که اختلال خواندن ایده ای دارند این گروه می خوانند و هجی می کنند اما در ساختار بینایی لغت اشکال دارند و گروه سوم افرادی که مشکل هر دو گرو ه را دارند. بعضی متخصصان هم اختلال خواندن را شامل عقب ماندگی ، اختصاصی خواندن ، وارونه خوانی] [5و دیسلکسی رشدی ] [6می دانند. در اختلال خواندن، پیشرفت خواندن نسبت به سن و هوش نارسایی دارد، بیشتر افرادی یا که اختلال خواندن دارند از هوش متوسط بالاتری برخوردارند. به طور کلی اختلال خواندن با نارساخوانی، مترادف است ولی استفاده ی نا مناسب از اصطلاح نارساخوانی باعث شده که مردم آن را به معانی گوناگونی در نظر بگیرند. از انجا که خواندن و املا بسیار به هم مرتبط هستند، کودکانی که اختلال خواندن دارند در املا نیز مشکل دارند.

علت اختلال یادگیری

علل اختلال خواندن : مشکلات در نارساخوانی به طور خاص ناشی از عملکرد و ساختار غلط مغز در پردازش زبان آوایی و زبان نوشتاری ، بینایی و زبان حرکتی ارتباطی . بسیاری از افراد مبتلا به اختلال در خواندن ، شواهدی را در مورد فقدان پیشرفت سلول های مغز نشان می دهند که در نواحی بینایی و شنوایی باعث گسترش مشکلات در خواندن می شود. این ناشی از وجود مشکلاتی در نورون هایی است که یک شبکه در مغز تشکیل داده اند وبه نظر می رسد برای تغییرات زمانی تخصص یافته اند . سلول های مذکور دارای یک سطح مولکولی هستند که با هم ارتباط برقرار می کنند و ارتباطات با یکدیگر را تشخیص می دهند. 

عوامل 

. الف( عوامل آموزشی 1تدریس ناکاف و ناصحیح به کودکانالف( عوامل آموزشی -1تدریس ناکافی و ناصحیح به کودکان -2عدم فراگیری معلم از مهارت های لازم جهت تدریس درسهای پایه در مدارس -3توقعات فوق العاده بالا یا فوق العاده پایین معلمان -4برنامه ریزی و طرح برنامه ی آموزشی ضعیف -5عدم فعالیتهای برانگیزنده -6تدریس عملی ناصحیح -7عدم آموزش مهارت های اجتماعی ، یادگیری و حرکتی و جسمی و عدم پرداختن به یادگیری های زبان شفاهی -8استفاده نادرست از روشها و مداد و برنامه درسی

ب(  عوامل محیطی بسیاری وجود د دارد که می تواند به پیچیدگی ناتوانی های یادگیری بیفزاید و حتی شاید سبب ساز آن باشد . - تغذیه بهداشت سلامتی انگیزش ضعیف توجه ناکافی و ضعف در انجام کار بر اثر گرسنگی و ها وجود رنگ ها و مزه های مصنوعی در غذا طبق نظر فاین گولد روی تحرک بیش از حد کودک موثر است . سرماخوردگی مزمن ،کودک موثر است . سرماخوردگی مزمن ، مشکلات تنفسی ، آلرژیها و … در ناتوانی یادگیری کودک موثر است . سقوط ، آسیب دیدگی مغزی ، ضربه وارد به سر و … در ناتوانی یادگیری موثر است . - تحریک حسی کودک در حال رشد نیازمند درون دادهای حسی است تا درباره محیط و خود و هر دو بیاموزد یعنی کودک به تجربه هایی نیاز دارد تا بیاموزد که چگونه بیاموزد . - تحریک زبانی زبان به واسطه ی نقشش در تفکر و یادگیری سایر مهارتها در محیط زندگی کودک جایگاه ویژه ای دارد و ممکن است ناتوانی کودک از نبود مدل های درست در اوایل رشد وی سرچشمه گرفته باشد . - رشد اجتماعی و عاطفی بسیاری از کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری مضطرب ، نامطمئن و بی اختیار و سرکش هستند که ممکن است این رفتارها با فقدان امنیت طبیعی ، ثبات محبت و گرمی و پذیرش در منزل و محیط مدرسه پیوند داشته باشد .

ج( عوامل روانی امکان دارد کودکان مبتلا به ناتوانی های یادگیری در عملکردهای روانی پایه چون ادراک ، حافظه و شکل درون به مفاهیم اختلال داشته باشند . د عوامل ف زیولوژیک ب اری از متخصصاناختلال داشته باشند .

د- عوامل فیزیولوژیکی بسیاری از متخصصان بر این باورند که علل اساسی و عمده ناتوانی یا های یادگیری آسیب دیدگی مغزی ، شدید جزیی و صدمه وارده به دستگاه عصبی و مرکزی است .

ه- عوامل ژنتیکی شواهدی در دست است که نشان می دهد ناتوانی های یادگیری احتمالا در برخی خانواده ها بیش از دیگران دیده می شود در واقع عوامل ژنتیکی در شمار وسیعی از ناتوانی های یادگیری نقش دارد .

ز – عوامل بیوشیمیایی اختلال های گوناگون متابولیکی در حکم عواملی هستند که موجب ناتوانی های یادگیری می شوند مثل هایپوگلیسمی ، کم کاری تیروئید و … و- عوامل پیش ، هنگام و بعد از تولد ژ- تاخیر رشد بندر ، دهریش ، جانسکی ، لانگ فود … اظهار می دارند که عدم ظهور علائم رشد برخی از کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری ممکن است از تاخیر رشد برخی اجزای دستگاه عصبی مرکزی سرچشمه گرفته باشد که این گونه کودکان پس از بزرگتر شدن بر این مشکلات غلبه می کنند . چ- نقص جزیی در کار مغز به نظر می آید هر گونه نتیجه گیری درباره ی حیاتی بودن آسیبگونه نتیجه گیری درباره ی حیاتی بودن آسیب دیدگی مغزی در کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری در بهترین شرایط فقط جنبه تجربی و آزمایشی دارد . سبب شناسی بیش از هر موضوع دیگر به موضوع پیش گیری تکیه دارد . 

دکتر فرامرز ذاکری متخصص و روانپزشک کودک و نوجوان ۹ -۲۲۲۶۰۰۶۷

 

 

Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان